26.08
2023
Chính Sách Bảo Vệ Quyền Riêng Tư 15

Chính Sách Bảo Vệ Quyền Riêng Tư

Chính sách Bảo vệ Quyền Riêng Tư cho Công Ty Cổ Phần Tedco Việt Nam

Ngày có hiệu lực: [01/01/2023]

Chính Sách Bảo Vệ Quyền Riêng Tư 16

I. Mục đích và Phạm vi áp dụng:

Chính sách Bảo vệ Quyền Riêng Tư này (sau đây gọi là “Chính sách”) được thiết lập bởi Công Ty Cổ Phần Tedco Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”) để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, đối tác và nhân viên. Chính sách áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân trong quá trình hoạt động của Công ty.

II. Thu thập thông tin cá nhân:

  1. Công ty Tedco chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh và dịch vụ liên quan.
  2. Việc thu thập thông tin cá nhân sẽ được tiến hành thông qua các phương tiện hợp pháp và minh bạch.

III. Sử dụng và xử lý thông tin cá nhân:

  1. Công ty cam kết sử dụng thông tin cá nhân chỉ cho các mục đích đã thông báo và được đồng ý bởi người cung cấp thông tin.
  2. Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ và xử lý một cách an toàn, đảm bảo tính bảo mật và ngăn chặn truy cập trái phép.

IV. Chia sẻ thông tin cá nhân:

  1. Công ty sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp có sự đồng ý rõ ràng từ người cung cấp thông tin hoặc theo yêu cầu pháp luật.
  2. Trong trường hợp chia sẻ thông tin cá nhân cho các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ liên quan, Công ty sẽ yêu cầu họ tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư tương tự.

V. Quyền của người cung cấp thông tin:

  1. Người cung cấp thông tin có quyền truy cập, sửa đổi hoặc yêu cầu xoá thông tin cá nhân của mình trong trường hợp thông tin đó không còn cần thiết cho mục đích thu thập ban đầu.
  2. Người cung cấp thông tin cũng có quyền rút lại sự đồng ý về việc sử dụng thông tin cá nhân của mình.

VI. Đảm bảo tuân thủ:

  1. Công ty cam kết tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân.
  2. Công ty sẽ liên tục đánh giá và cải thiện Chính sách Bảo vệ Quyền Riêng Tư để đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với tình hình thay đổi.

Chính sách Bảo vệ Quyền Riêng Tư này là cam kết của Công Ty Cổ Phần Tedco Việt Nam trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của tất cả các cá nhân liên quan đến hoạt động của Công ty.

____
CÔNG TY CỔ PHẦN TEDCO VIỆT NAM
Địa chỉ: 276/4 Trần Hưng Đạo, P. Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương
Hotline: 0907 844 840